Algemene-/ Garantie Voorwaarden Solar Compleet B.V.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Solar Compleet: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solar Compleet, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58095179.

Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Solar Compleet koopt voor privégebruik.

Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.

Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van Solar Compleet.

Producten: goederen tot (huur)koop waarvan de koper zich tegenover Solar Compleet verbindt, waaronder systemen voor het opwekken en gebruik van daglicht energie systemen van het Merk HONE, PV panelen, convectoren en warmtepompen.

Diensten: de door of namens Solar Compleet, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning.

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen Solar Compleet en koper, waarin de afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de koop van het product-energie concept.

1.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen  voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, Leveringen en overeenkomsten met Solar Compleet.

1.4 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Solar Compleet behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.6 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter

nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2  Overeenkomst en levering

2.1 Alle aanbiedingen van Solar Compleet zijn vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden.

2.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen.

Solar Compleet aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt en het eerste termijn a 25% is voldaan door de koper.

2.4 Door Solar Compleet genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Solar Compleet in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

2.5 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking

tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Solar Compleet garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en

producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.7 Het risico voor verlies van/of schade aan het product gekocht door koper van Solar Compleet gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door Solar Compleet.

Artikel 3  Prijs

3.1 De koper is de prijs verschuldigd die Solar Compleet in haar bevestiging aan koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door  Solar Compleet worden gecorrigeerd.

3.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Solar Compleet gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3.3 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen bij opdracht 25% en de resterende 75% voor de dag van aflevering van de totale aanneemsom te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Solar Compleet is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

3.4 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Solar Compleet, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Solar Compleet , onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

3.5 Indien Solar Compleet na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

3.6 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Solar Compleet niet het recht op verrekening of opschorting.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van alle door Solar Compleet aan koper geleverde producten blijft bij Solar Compleet, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Solar Compleet heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Solar Compleet is nagekomen.

4.2 Zolang de eigendom van het product niet op de koper is overgegaan mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.

4.3 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Solar Compleet toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Solar Compleet hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van Solar Compleet.

4.4 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Solar Compleet toebehoort, Solar Compleet in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van Solar Compleet.

4.5 De koper is verplicht het product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Solar Compleet te bewaren.

Artikel 5 Terugvordering

Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Solar Compleet zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent Solar Compleet toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Solar Compleet daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is Solar Compleet niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 6 Installatie en overige diensten

6.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Solar Compleet wordt uitgevoerd.

6.2 De koper is jegens Solar Compleet verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

6.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in het geval van het verrichten van diensten door Solar Compleet in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

  1. a) het personeel van Solar Compleet c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Solar Compleet dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.
  2. b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
  3. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
  4. d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
  5. e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.
  6. f) voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat Solar Compleet tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

6.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Solar Compleet of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Solar Compleet geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Solar Compleet hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

6.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

6.7 Solar Compleet spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Solar Compleet is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

6.8 Solar Compleet zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

6.9 Indien er sprake is van meerwerk is Solar Compleet gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Solar Compleet aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het  meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval

binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Solar Compleet.

Artikel 7 Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand

7.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Solar Compleet geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

7.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomen moeten door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Solar Compleet binnen 2 dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

7.3 Consumenten dienen Solar Compleet binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomen. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

7.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Solar Compleet de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Solar Compleet met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

7.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij,

Door Solar Compleet, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Solar Compleet mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren

van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag niet in mindering gebracht.

7.6 Solar Compleet zal in principe geen rechtstreekse verkoop doen aan consumenten, maar uitsluitend door ons aangewezen gecertificeerde installateurs.

Artikel 8 Koopovereenkomsten

8.1 Indien er sprake is van koop(overeenkomst) is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen.

8.2 De door de koper aan Solar Compleet verschuldigde koopsom van het product, evenals het afbetalingsschema is vastgelegd in de koopovereenkomst.

8.3 Het niet goed functioneren van het product levert geen reden op tot vermindering van de uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigde bedragen.

8.4 Koper houdt het product voor eigen rekening en risico onder zich. Koper verplicht zich het product regelmatig en vakkundig te laten onderhouden. Koper verplicht zich het product voldoende te verzekeren bij een maatschappij naar keuze. Koper is bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst verplicht of althans zo spoedig mogelijk de verzekeraar mededeling te doen van het eigendomsrecht van Solar Compleet en een bewijs hiervan aan Solar Compleet ter hand te stellen.

8.5 Koper is verplicht tenietgaan of verlies van het product schriftelijk aan Solar Compleet te melden. Solar Compleet heeft een pandrecht op de vordering die voor het product in de plaats komt. Dit pandrecht eindigt indien koper gelijkwaardige vervangende zekerheid stelt.

8.6 Koper is verplicht aan Solar Compleet of daar haar in te schakelen derden gelegenheid te verschaffen het product te onderzoeken.

Artikel 9 Garanties

9.1 Solar Compleet garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan Solar Compleet gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Voor zover er in de offerte en/of op de website geen garantietermijn wordt genoemd, geldt er een garantietermijn van 12 maanden garantie. Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoond, zal Solar Compleet of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn het product voor vervanging opsturen, de te maken uren van eventueel in te schakelen derde partijen zullen hierbij niet voor vergoeding vanuit Solar Compleet in aanmerking komen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

9.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Solar Compleet is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging,  kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product en/of hydraulische installatie – waaronder begrepen reparaties die niet met

toestemming van Solar Compleet zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service bedrijf.

9.3 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. Solar Compleet streeft ernaar hiervan van tevoren

melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij Solar Compleet, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.3 Het is de koper, dealer en eventuele ander soort rechtspersoon niet toegestaan om producten van  Solar Compleet zonder toestemming van Solar Compleet te gebruiken voor eventuele reclame doeleinden. Indien dit wel gewenst is zal hiervoor een aparte overeenkomst voor afgesloten moeten worden met Solar Compleet, de hieruit vloeiende  kosten zullen door de aanvragende partij moeten worden voldoen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Solar Compleet is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Solar Compleet voor het product of de dienst betaalde prijs.

11.2 Solar Compleet aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Solar Compleet binnen een redelijke periode ter vervanging zijn opgestuurd; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Solar Compleet en op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Solar Compleet gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper;

11.3 De Koper vrijwaart Solar Compleet tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter/rechtbank in Den Haag bevoegd, andere rechtbanken zullen door Solar Compleet niet erkend worden.

Artikel 13 Privacyverklaring

13.1 Solar Compleet B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Voor de volledige Privacyverklaring kunt u de website www.solarcompleet.nl raadplegen

Artikel 14 Algemeen

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen via www.solarcompleet.nl

14.2 De contractdatum is bepalend voor de op het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden.